СЕННИЦИ.BG

По-хубавите сенници :-)

© 2011 Сенници.bg

Този уебсайт е собственост на “Камакс” ООД. "Камакс" ООД си запазва правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.
С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Авторски права

Съдържанието на този сайт, включително текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали са обект на авторски права на „Камакс” ООД. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт и/или съдържанието му без предварително изрично писмено разрешение от „Камакс” ООД.

Връзки с други сайтове

Този сайт съдържа връзки към други уеб сайтове. Правилата за ползване на тези уеб сайтове могат да се различават от правилата за ползване на този уеб сайт. „Камакс” ООД не поема отговорност за истинността на информацията показвана на тези уеб сайтове, нито за точността или актуалността й.

Отговорност

„Камакс” ООД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски, за което предварително се извиняваме. „Камакс” ООД не носи отговорност за възникнали проблеми, загуба на информация, физически, психически или каквито и да било щети в следствие употребата на сайта или който и да е продукт или услуга предлагани от нас. При никакви обстоятелства „Камакс” ООД не може да бъде отговорна за преки, косвени, специални, случайни или предизвикани щети или загуби.
Ползването на данните и информацията съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – „Камакс” ООД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

Защита на личните данни

Можете да използвате този сайт без сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни. Лични данни трябва да въведете единствено при попълване на формите за контакт. Тези данни се събират и използват за извършване на услугата, която сте заявили. „Камакс” ООД не продава, отдава под наем, разменя или по какъвто и да било друг начин разпространява информацията Ви към трети лица.